ANBI

De Nationale Koren (onder de hoede van Stichting Vocaal Talent Nederland) zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI. Giften aan Stichting Vocaal Talent Nederland zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. Als voorwaarde stelt de Belastingdienst de publicatie van een aantal gegevens, die u hieronder terug vindt.

  • Naam instelling: Stichting Vocaal Talent Nederland
  • Fiscaal nummer (RSIN): 807740925
  • Contactgegevens: Plompetorengracht 24, 3512 CD Utrecht
  • Statutaire doelstelling: het scouten en tot bloei brengen van jong vocaal talent.
  • Hoofdlijnen beleidsplan: VTN heeft een heldere missie: het opsporen en tot bloei brengen van jong vocaal talent.
    De stichting doet dit door het aanbieden van lessen, repetities en podiumervaring. De koren zijn geen doel op zich, maar een middel tot muzikale ontwikkeling van kinderen, jeugd en jongeren in de leeftijdsgroep van 6 tot 30 jaar. De organisatie wordt geleid door Wilma ten Wolde, voor wie het leidend principe is “de jonge zangers te begeleiden naar ‘muzikale vrijheid’ in zingen en musiceren”.
    In de actuele context van een breed en rijk gevarieerd koorlandschap in Nederland van amateurs en professionals, van junioren en senioren voegt VTN met de huidige vier Nationale Koren vanuit haar missie iets essentieels toe aan zingend Nederland en vult met de lesplaatsen een belangrijke lacune op in het basis- en voortgezet onderwijs en muziekscholen. Het levert daarmee een volgende generatie talentvolle, inspirerende zangers, docenten en koordirigenten op. Daarnaast schept het kansen voor een muzikale ontwikkeling en zelfontplooiing in een kweekvijver, die tussen schoolse kaders en conservatoriumeisen past.
  • Bestuurssamenstelling: VTN heeft een Raad van Toezicht met een statutair bestuurder/directeur, mevrouw W. ten Wolde. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen van VTN. De samenstelling van de Raad van Toezicht vindt u hier.
  • Verslag uitgeoefende activiteiten: Activiteitenplan 2020-2024
  • Beloningsbeleid: De directiebezoldiging valt ruim binnen de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. De salarissen van de staf zijn conform de cao Theaters. VTN kent geen bonusregeling, dertiende maand of eindejaarsuitkeringen en stelt geen leaseauto ter beschikking. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.
  • ANBI VTN 2022
  • Financiële verantwoording 2021
  • Financiële verantwoording 2020
  • Financiële verantwoording 2019
  • Financiële verantwoording 2018
  • Financiële verantwoording 2017
  • Financiële verantwoording 2016
  • Financiële verantwoording 2015
  • Financiële verantwoording 2014
  • Financiële verantwoording 2013
  • Financiële verantwoording 2012