Geschiedenis

Het Nationaal Kinderkoor is opgericht in 1989, en voortgekomen uit het beleid van de toenmalige stichting SNK (later Unisono / Kunstfactor) en haar stafmedewerker Silvère van Lieshout om de kinderkoorzang in Nederland te bevorderen. Het aanvankelijke doel van het Nationaal Kinderkoor was om te functioneren als demonstratie- en voorbeeld-kinderkoor. Een rol die nog steeds doorwerkt in de gestaag groeiende waardering voor het vakgebied, de toename van het aantal kinderkoren in het land en het repertoire dat landelijk doorsijpelt. Het eerste concert vond plaats in Workum in combinatie met een radio-opname. De huidige vorm met landelijk gespreide lesplaatsen is gestart in 1991.

In 1996 werd het Nationaal Jeugdkoor opgericht als vervolgtraject op het Nationaal Kinderkoor.

Het beleidsvoornemen van het ministerie om de ondersteuningsfunctie van de landelijke instellingen te versterken door geldstromen voor een deel te verleggen naar het veld (Cultuurnota 1997-2000) leidde in 1998 tot het afstoten van beide koren door de SNK. Op initiatief van o.a. Tom Doude van Troostwijk en Cees Riksman werden beide koren ondergebracht in een nieuw opgerichte ‘Stichting Nationaal Kinderkoor | Nationaal Jeugdkoor’.

In januari 1999 beëindigde Silvère van Lieshout zijn werkzaamheden voor de stichting en werd hij opgevolgd door  Wilma ten Wolde (sinds 2011 tevens directeur-bestuurder van VTN | Nationale Koren).

‘Het opsporen en tot bloei brengen van jong vocaal talent in Nederland’

In 2001 hebben de nieuwe artistieke leiding en het toenmalige bestuur zich opnieuw gebogen over de missie van de organisatie. Dit heeft geleid tot een heldere en eenduidige keuze : het opsporen en tot bloei brengen van jong vocaal talent in Nederland. De koren werden hiermee een instrument in plaats van een doel. De wijziging van de stichtingsnaam in Vocaal Talent Nederland (VTN) symboliseerde tevens de wijziging in visie en missie. De koren zijn geen doel meer op zichzelf, maar een middel om jong talent muzikaal te ontwikkelen.

In 2006 bleek het Muziek Centrum van de Omroep genoodzaakt het door hen opgerichte Omroep Jongenskoor af te moeten stoten wegens bezuinigingen binnen de omroepen. VTN heeft het Omroep Jongenskoor onderdak geboden en omgevormd tot het Nationaal Jongenskoor, met als doel op landelijk niveau het zingen door jongens te bevorderen.
Jongens kunnen nu kiezen bij VTN: zingen met alleen jongens in het Nationaal Jongenskoor of zingen in combinatie met jongens en meisjes in het Nationaal Kinderkoor.

In 2011 werden de opleidingsmogelijkheden voor jonge zangers bij Vocaal Talent Nederland verder uitgebreid door de oprichting van het Nationaal Gemengd Jeugdkoor, een koor waar plaats is voor bassen, tenoren, alten en sopranen. Dit koor kwam naast het al bestaande Nationaal Jeugdkoor, dat toen werd omgedoopt tot Nationaal Vrouwen Jeugdkoor.

Irene Verburg is al vele jaren als vocal coach verbonden aan de Nationale Koren, en sinds 2021 ook als co-artistiek leider naast Wilma ten Wolde. Onder leiding van Irene werd het aanbod aan zangers uitgebreid met solistenklassen.

In september 2023 heeft Wilma ten Wolde – directeur-bestuurder van Vocaal Talent Nederland | Nationale Koren – een deel van haar taken overgedragen aan 2 artistiek directeuren László Norbert Nemes en Irene Verburg, die tevens  het dirigententeam vormen van de vier Nationale Koren.

Stichting VTN heeft de Nationale Koren onder haar hoede.

De stichting ontvangt meerjarige subsidie van het ministerie van OCW sinds de cultuurnotaperiode 2001-2004. In de periode 2009 – 2012 was de stichting opgenomen in de basisinfrastructuur en vanaf 2013 in de regeling Talentontwikkeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie.